thumbs
นายสมนึก ชัยศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
thumbs
นางวณิษฐา มั่นคง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
thumbs
นายกานต์ เต้าทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางกล่อมจิต พรหมรักษ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

Share on Line
Share on Pinterest