อำนาจหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

      1.ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ

      2.อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของ นายอำเภอเฉพาะด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest