นายฤทธิชัย หมุนสุข ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ หัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ทางนะที ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ นายณฏฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้ออกตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการฯ และถอดบทเรียนเพื่อนำไปขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดอำนาจเจริญ ณ อบต.หนองมะเเซว อ.เมืองอำนาจเจริญ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลด้วยตนเอง ซึ่งใช้วิธีการกำจัดโดยใช้เตาเผาขยะมูลฝอย

21 ก.ย. 2564

สถจ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการรับทราบปัญหา/อุปสรรคของภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนเพื่อแจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป

15 ก.ย. 2564

นายฤทธิชัย หมุนสุข ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ทางนะที ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ นายณฏฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวิจิตรา ชะนา ท้องถิ่นอำเภอลืออำนาจ เเละนางนิ่มนวล ต่ายธานี นสถ.ชก. ได้ออกตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อ.ลืออำนาจ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามเเท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการฯ และถอดบทเรียนเพื่อนำไปขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

14 ก.ย. 2564

Share on Line
Share on Pinterest