รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Share on Line
Share on Pinterest