อำนาจหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

      1.ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

      2.กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ท้องถิ่นอำเภอ และสำนักงานท้องถิ่นกิ่ง อำเภอ

      3.อำนวย การ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest