วิสัยทัศน์

      " ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต "

วิสัยทัศน์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

  " เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะในการแนะนำช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง "

 

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

          รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับราชการ ตลอดจนสนองตอบต่องานนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ

 

Share on Line
Share on Pinterest