วาระการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

Share on Line
Share on Pinterest