นายฤทธิชัย หมุนสุข ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ หัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ทางนะที ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ นายณฏฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้ออกตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการฯ และถอดบทเรียนเพื่อนำไปขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดอำนาจเจริญ ณ อบต.หนองมะเเซว อ.เมืองอำนาจเจริญ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลด้วยตนเอง ซึ่งใช้วิธีการกำจัดโดยใช้เตาเผาขยะมูลฝอย

Share on Line
Share on Pinterest