นายฤทธิชัย หมุนสุข ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ทางนะที ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ นายณฏฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวิจิตรา ชะนา ท้องถิ่นอำเภอลืออำนาจ เเละนางนิ่มนวล ต่ายธานี นสถ.ชก. ได้ออกตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อ.ลืออำนาจ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามเเท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการฯ และถอดบทเรียนเพื่อนำไปขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest