สถจ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการรับทราบปัญหา/อุปสรรคของภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนเพื่อแจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest