ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (ศทอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

Share on Line
Share on Pinterest