วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว552 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว81 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว80 ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "เสมามิ่งมงคล" เนื่องในวันครู จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว79 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว278 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว277 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคโควิด ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว270 เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/530 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๓ ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.4/ว267 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว74 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ : หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว73 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitoners) ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/72 ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/71 ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/70 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว65 มาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.1/ว58 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว68 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว67 ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว69 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว66 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว244 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นักเรียน ช่วงอายุระหว่าง ๕ - ๑๑ ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว243 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว242 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการ องค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ ๒๑ STEAM EDUCATION ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/501 อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว56 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มผ.๒) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest