วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.1/ว670 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว669 ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว668 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว668 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/667 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.1/ว665 การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี" ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.1/664 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/6423 หารือการใช้แบบมาตรฐานถนนแอสลต์คอนกรีตและชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน (โพลิเมอร์) KSP ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว662 การบันทึกข้อมูลผลการฉีดวัคซีนของสุนัขและแมว รวมถึงแผนการจัดซื้อวัคซีน ประเภท1
28 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว3082 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว648 การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว649 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว3192 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว3189 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.2/ว 660 ประชาสัมพันธ์รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว3193 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว658 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว657 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว656 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว655 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.1/652 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) "ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว646 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว651 แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว650 การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2565 ที่ อจ 0023.4/ว647 ขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest